Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2014

Pinterest-The Visual Discovery Tool
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viagreenka2000 greenka2000
ciszajaiczas
4487 15eb
Reposted frompesy pesy viamarysia marysia
ciszajaiczas
5098 459d
Reposted frominfinitearms infinitearms viasilence89 silence89
ciszajaiczas
6971 b6e9
Reposted fromemiltas emiltas viajnna jnna
ciszajaiczas
2275 dc15
Reposted fromosiaka osiaka viasilence89 silence89
0036 f697 500

theantidote:

La Maison Noire, East Hampton, New York by Jeanloup Sieff, 1964

(via casadabiqueira:)

Reposted fromfreakish freakish viakawainka kawainka
ciszajaiczas
0080 675d
Reposted fromMuppet Muppet viamarysia marysia
8547 dc48
Reposted fromwestwood westwood viamarysia marysia
ciszajaiczas
5206 29ac
Reposted fromunexplainable unexplainable viasilence89 silence89
ciszajaiczas
7540 6222
Reposted fromblackorchid blackorchid viasilence89 silence89

February 25 2014

ciszajaiczas
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viakawainka kawainka
ciszajaiczas
Spoko, postoję.
Reposted fromula ula viatoniewszystko toniewszystko
ciszajaiczas
ciszajaiczas
9321 de21 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viakawainka kawainka

January 30 2014

5335 e3a9
Reposted fromfreakish freakish viagreenka2000 greenka2000
ciszajaiczas
7825 bff3
Reposted fromjustMeee justMeee viasilence89 silence89
ciszajaiczas
9232 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenka2000 greenka2000

January 15 2014

ciszajaiczas
Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.
— Marc-Gilbert Sauvajon
Reposted fromyourtitle yourtitle viatoniewszystko toniewszystko
ciszajaiczas
ciszajaiczas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl